T2

   

                  sq-i14 本院位置QR code  或按此網址   http://qrs.ly/a27kqs1  

                 FHQRcode

 

 

      sq-i14 東勢區農會收費停車場位於本院正對面(走路1分鐘)

          2019map 

 

          

      sq-i14 IBIKE三民街停車場/舊東勢王朝停車場(走路約2分鐘)

        2019map03

 

                 

 

     sq-i14 農會果菜市場東勢綜合立體停車場離本院約300公尺(走路約4分鐘)

           2019map021